Kultúra Nové Zámky 2021. 09. 13.

Flengerka – poznáte minulosť Cirkevnej dievčenskej školy v Nových Zámkoch?

Školstvo na území Nových Zámkov má skutočne bohatú históriu, ktorá je veľmi úzko spätá s menami významných osobností ako Anton Bernolák, Michal Flenger či Ján Šimon. Tí svojimi znalosťami či štedrými finančnými darmi prispeli k rozvoju vzdelanosti mládeže z Nových Zámkov, ale aj širokého okolia.

Významný priekopník

K rozvoju školstva na území mesta prispel už vyššie spomínaný Michal Flenger (1771 – 1825). Práve vďaka jeho štedrosti vznikla v meste Cirkevná dievčenská škola, ktorá bola pomenovaná na jeho počesť – dodnes je medzi verejnosťou známa pod menom Flengerka. Michal Flenger bol za svojich čias bohatým obchodníkom, ktorý do svojho testamentu len pár dní pred smrťou uviedol, že na založenie školy mestu prenecháva čiastku 10-tisíc forintov s 5%-ným úrokom.

Po dobudovaní sa dievčenská škola stala v širokom okolí mimoriadne populárnou. Okrem budovy školy bol k dispozícii aj vyhľadávaný a na danú dobu veľmi vychvaľovaný internát. Škola dokázala získať a zamestnať mnoho odborne vzdelaných učiteliek, ktoré poskytovali vzdelanie pre dievčatá zo všetkých vrstiev. Žiačkam sa tu dostávalo disciplinovanej výchovy a dôkladného odborného vzdelania. Získať tu mohli aj hudobné vzdelanie a jazykový výcvik.

1 2 Flengerka – poznáte minulosť Cirkevnej dievčenskej školy v Nových Zámkoch?

Žiačky boli rôzneho vierovyznania

Škola svoje brány prvýkrát otvorila 3.9. 1829 a o dva dni neskôr v prísnom cirkevnom duchu začala so vzdelávaním svojich žiačok. Hneď v prvom roku do školy nastúpilo 96 dievčat, z čoho až 90 bolo rímskokatolíckeho náboženského vyznania, 1 z nich bola evanjelického vyznania a zvyšných 5 bolo izraelitiek. Morálka a cirkevná výchova tu boli na prvom mieste. Aj preto sa museli žiačky s iným ako rímskokatolíckym vyznaním zúčastňovať cirkevných obradov v kostoloch zasvätených ich viere.

V ústave sa za mimoriadne dôležitú pokladala aj starostlivosť o zdravie a správnu životosprávu. Za týmto účelom škola zamestnala vlastného lekára Mikuláša Nestlingera.

Pod drobnohľadom

Stále populárnejšia škola sa nevyhla ani odborným návštevám školských inšpektorov, ktorí sa mali uistiť, že fungovanie školy a samotné vyučovanie sú v súlade so všetkým predpismi a zákonmi. V novembri roku 1905 školu navštívil školský inšpektor Július Jánoši, ktorý pôsobil ako pomocný inšpektor nitrianskej župy.

2 2 Flengerka – poznáte minulosť Cirkevnej dievčenskej školy v Nových Zámkoch?

Iba o pár mesiacov neskôr, konkrétne v apríli 1906 sa konala ďalšia inšpekcia. Tentoraz v budove privítali duchovného Štefana Greizingera. Ten mal počas svojej návštevy skontrolovať najmä dodržiavanie duchovných noriem. V roku jeho návštevy sa na škole konalo rovno niekoľko slávností – napríklad na pamiatku svätých, či oslava mením plebána Jána Fabiána.

Jánoši aj Greizinger prejavili po návšteve školy mimoriadnu spokojnosť. Nenašli žiadne výrazné nedostatky, ktoré by žiačkam alebo personálu mali škodiť. Verejne teda vyjadrili sympatie s výsledkami ako vyučovacieho, tak aj výchovného procesu.

Vyučovanie zabezpečovali mníšky i kňazi

Žiačky školy museli pravidelne platiť školné. Dokonca aj tie, ktoré pochádzali z chudobných rodín. Na ich podporu sa často v rámci školy usporadúvali dobročinné akcie, úlohou ktorých bolo vyzbierať potrebné množstvo peňazí. Niektorým chovaniciam školy pomohli aj dary od štedrých ľudí. Medzi nich patril aj ostrihomský farár Ján Graeffel, ktorý škole odovzdal 100 forintov. Podobne veľkoryso sa prejavili aj ďalší duchovní, napríklad Ján Fabian a Jozef Haverla, či vdova po nebohom doktorovi Jozefovi Horváthovi – práve z jej štedrého finančného daru mohla škola zakúpiť potrebné učebnice a pomôcky pre šesť žiačok, ktoré pochádzali z najchudobnejšej vrstvy.

Medzi ďalšie významné udalosti školského roka patril aj tradičný výlet do Bratislavy. Žiačky sa tu zúčastňovali svätej omše a v sprievode vyučujúcich navštívili aj známe pamätihodnosti mesta. Aj tu teda môžeme vidieť, že vyučovanie skutočne prebiehalo na viacerých úrovniach a neobmedzovalo sa iba na sedenie v školských laviciach.

3 2 Flengerka – poznáte minulosť Cirkevnej dievčenskej školy v Nových Zámkoch?

Hladký priebeh vyučovania zabezpečovali mníšky i kňazi. Medzi významných vedúcich dievčenskej školy patrila Mária Fülöpová (známa tiež ako sestra Alexandra), ktorá vyučovala 30 hodín týždenne. Ku školskému roku 1905/1906 sa mohla pochváliť krásnymi tridsiatimi odpracovanými rokmi na pôde školy.

Medzi ďalších významných vyučujúcich patrili napríklad cirkevný dekan Jozef Haverla, ktorý vyučoval 4 hodiny týždenne, a M. Pintérová (sestra Antónia), ktorá zabezpečovala vyučovanie krasopisu spolu s maďarským a nemeckým jazykom – vyučovala týždenne až 25 hodín. Rovnaké množstvo hodín každý týždeň odučili aj M. Ölvecká (sestra Aurélia) a M. Berghoferová (sestra Brachmana). Tie zabezpečovali vyučovanie predmetov akými boli francúzsky jazyk, prírodopis, telesná aj výtvarná výchova. Okrem klasických akademických predmetov sa tu kládol veľký dôraz aj na samotnú výchovu a ručné práce. Ich výučbu zabezpečovala M. Mercová (sestra Damiana).

Ako je na tom škola dnes?

Za uplynulé storočia prešlo školstvo mnohými zmenami. Dnes sa vyučuje už v iných podmienkach, než kedysi. Učitelia sa úzko špecializujú na konkrétne predmety, budovy škôl prechádzajú rekonštrukciami či modernizáciou, ktorá žiakom prináša nové možnosti na ešte kvalitnejšie vzdelávanie. Takzvaná Flengerka patrila v minulosti k najlepším školám svojej doby. Ako už bolo spomínané, jej popularita rástla nielen v Nových Zámkoch, ale aj za jej hranicami. Prichádzali do nej žiačky zo širokého okolia a taktiež s rôznym vierovyznaním.

6 Flengerka – poznáte minulosť Cirkevnej dievčenskej školy v Nových Zámkoch?

Budova slúži ako škola od svojho založenia. Po zrušení čisto dievčenskej školy sa jej priestory premenili na základnú školu pre dievčatá aj chlapcov, pričom v dnešnej dobe slúži ako špeciálna základná škola. Tá realizuje vyučovanie v dvoch organizačných zložkách odlišného typu – špeciálna základná škola a základná škola pri zdravotníckom zariadení.

Škola poskytuje vzdelanie v slovenskom aj maďarskom jazyku. Kým v minulosti chodbami školy chodili výhradne iba študentky, dnes tam možno stretnúť deti oboch pohlaví od 6 do 16 rokov, ktoré trpia istou formou mentálneho alebo kombinovaného postihnutia. V odôvodnených prípadoch (napr. vážny zdravotný stav), sa tu žiaci môžu vzdelávať až do 18-teho roku života.

titulna fotka Flengerka – poznáte minulosť Cirkevnej dievčenskej školy v Nových Zámkoch?

Pri škole pôsobí aj centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré poskytuje rôzne komplexné služby – logopedické, diagnostické, poradenské, preventívne, metodické, výchovno-vzdelávacie a iné odborné činnosti.

Kde odpočíva zakladateľ Cirkevnej dievčenskej školy?

Obchodník Michal Flenger zomrel 21.4. 1825. Pôvodným miestom jeho trvalého odpočinku bol kamenný cintorín v Nových Zámkoch, ktorý však zanikol. O jeho telesné pozostatky sa postaral farár Ján Fábián – dal ich preložiť do spoločného hrobu s prvým kodifikátorom spisovnej slovenčiny Antonom Bernolákom a farárom Štefanom Laurom. Dnes na mieste ich spoločného odpočinku možno nájsť malebnú Kaplnku sv. Trojice.

Foto: vlastný archív Bc. Stelly Hamranovej

Zdroj: mynovezamky.sme.sk novezamky.sk alfonza-maria-eppinger.com szsrakocziho5.edupage.org teraz.sk