Mesto 2021. 11. 22.

Obnova cykloturistických trás a infraštruktúry v Nitrianskom kraji je úspešne ukončená

V novembri 2021 Slovenský cykloklub ukončil trojročnú spoluprácu s Nitrianskym samosprávnym krajom na projekte „Vytýčenie, vyznačenie a obnova cykloturistických trás 2019-2021.“

Počas tohto obdobia Slovenský cykloklub v spolupráci s regionálnymi značkármi obnovil značenie spolu na 38 cykloturistických trasách a vyznačil 13 nových cykloturistických trás.

Cykloturistická infraštruktúra sa počas troch rokov zhustila o 288 nových smerovníkov, 631 veľkých cyklosmeroviek, 88 malých cyklosmeroviek. Na 286 textačných miestach sa pýši nová tabuľka miestneho názvu, osadili 88 obrázkových tabuliek, 137 emblémových a 107 významových špeciálnych tabúľ a 129 donorských tabuliek.

Okrem spomenutého, počas troch rokov sa zrealizovali i iné práce, ako rekognoskácia terénu, obnova poškodených prvkoch cykloturistického značenia, obnova poškodených a starých cyklosmerovníkov.

NR0001 Cicovske mrtve rameno 1 rotated Obnova cykloturistických trás a infraštruktúry v Nitrianskom kraji je úspešne ukončená

„Vyrástli“ dve nové odpočívadlá a nainštalovalo sa jedno sčítacie zariadenie

V rámci projektu boli vybudované i dve nové cyklodopočívadlá, z ktorých jedno sa realizovalo počas minulého roka a jedno počas roka 2021. Cykloodpočívadlá sú umiestnené na trasách č. 019 – Ponitrianská cyklomagistrálač. 2118 – Okruh Dolné Krškany – Branč – Poľný Kesov – Cabaj Čápor. Konkrétne sú odpočívadlá umiestnené vedľa hrádze v obciach Veľký Cetín a Malý Cetín.

Počas troch rokov bolo v Nitrianskom kraji osadených 10 veľkoplošných mapových stojanov a 9 cykloservisných stojanov. Taktiež bolo zabudované jedno sčítacie zariadenie na trase č. 2120 Nitra – Vráble.

Obnova cykloturistických trás rozdelená na tri etapy

Všetky práce na obnove maľovaného značenia, vyznačeniu nových úsekov, obnove náterov starých cyklosmerovníkov, obnove a doplneniu poškodených a chýbajúcich prvkoch cykloturistickej infraštruktúry boli vykonávané v zmysle novelizovanej STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. Práce boli rozdelené do troch rokov, pričom na každý rok boli vytypované trasy, na ktorých prebehla kompletná obnova cykloturistického značenia a rovnako každý rok sa určili i niekoľko nových trás. Vďaka projektu sa tak obnovilo spolu 998,9km cykloturistických trás a vyznačilo sa nových 216,4km trás.

Obnovu cykloturistického značenia, vyznačenie nových trás v regióne, ako i vybudovanie doplnkovej infraštruktúry pre cyklistov financoval Nitriansky samosprávny kraj.